Aktualności

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Zaproszenie na badanie

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich.

Nowa perspektywa dla przedsiębiorczych Pomorzan

Informacje o projekcie skierowanym do mieszkańców powiatu słupskiego.

Projekt unijny już w realizacji

Rozpoczęły się zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” .

Nowy radny złożył przysięgę

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców - ślubował Bronisław Bubnowski.

ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ

Projekt skierowany jest do 90 osób, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują  gminy wiejskie lub miejsko – wiejskie na terenie województwa pomorskiego.

Zaproszenie na spotkanie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie …

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku

Wójt Gminy Damnica Zarządzeniem nr 30/2017 z dnia 08 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku.

Informacja

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji.