Urząd Gminy w Damnicy 76-231 Damnica ul. Górna 1 tel. (059) 811-30-46 WITAMY NA STRONIE GMINY DAMNICA. ŻYCZYMY MIŁEGO DNIA!


 
Urząd Gminy Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejZakład Gospodarki KomunalnejZespół Szkół
 w Damnicy 

Konsultacje

„Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Na podstawie Zarządzenia nr 134/2015 Wójta Gminy Damnica z dnia 21 października 2015 r. niniejszym udostępnia się treść projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” celem przeprowadzenia Konsultacji społecznych.

 

Wzór formularza zgłoszenia opinii jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica. Wzór formularza zgłaszania opinii jest również dostępny w Urzędzie Gminy Damnica w pok. 16

 

Zgodnie z ww. Zarządzeniem wypełniony formularz zawierający opinie, uwagi i wnioski w przedmiocie konsultacji można składać w terminie od 26 października do 4 listopada 2015r. roku w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica. Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową liczy się stempel wpływu do urzędu gminy.

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

ZAŁĄCZNIKI

 Formularz zgłaszania opinii - Załącznik do Zarządzenia nr 134

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DAMNICA NA ROK 2016 z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


________________________________

Copyright BATUM 2004 © webmaster