Urząd Gminy w Damnicy 76-231 Damnica ul. Górna 1 tel. (059) 811-30-46 WITAMY NA STRONIE GMINY DAMNICA. ŻYCZYMY MIŁEGO DNIA!


 
Urząd Gminy Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejZakład Gospodarki KomunalnejZespół Szkół
 w Damnicy 

Ogłoszenie o naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej

 

Gmina Damnica działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146z późn. zmian.), ogłasza nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Damnica.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 01.12.2015r. do 22.12.2015r. do godziny 15:30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej RPO WP 2014-2020” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica (decyduje data wpływu w tutejszym Urzędzie). Informacje o konkursie umieszczone są na stronie internetowej www.daminca.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Damnicy w zakładce Ogłoszenia.

 Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, Tel. 059 84 84 449, fax 059 84 84 435, e-mail: ue@damnica.pl.

Załącznik:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz oferty PDF , Formularz oferty DOC

 

ZARZĄDZENIE NR 156/2015 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 01 grudnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


________________________________

Copyright BATUM 2004 © webmaster