Wójt Gminy Damnica informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą:

 

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU   WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2021).

W związku z powyższym, Gmina Damnica (jako jednostka samorządu terytorialnego) planuje wystąpić z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na realizację zadań, związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Damnica  (również takich, które znajdują się w miejscach do tego nieprzeznaczonych jak np. dzikie wysypiska czy posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Zadania, planowane do dofinansowania muszą spełniać następujące wymogi:

  1. przeprowadzone zostaną na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
  2. zgodne będą z opracowanym i przyjętym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, obowiązującym na terenie gminy,
  3. przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71,poz.649 z późn. zm.),
  4. posiadać będą dokumentację fotograficzną obrazującą ich stan aktualny (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

Do dofinansowania mogą być zgłoszone zadania realizowane do 28 października 2022 roku z zakresu:

demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, a także transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów znajdujących się np.: na dzikich wysypiskach, czy składowanych na terenie posesji.

Podając we wniosku orientacyjną ilość odpadu proszę przyjąć, że 1 m2 eternitu waży średnio 15 kg. Dotacji będzie podlegała tylko ta ilość odpadu, która została wskazana we wniosku. Koszt utylizacji nadwyżki odpadu pokrywa składający wniosek- właściciel nieruchomości.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku, tj. do kwoty do 300 zł brutto za tonę odpadu zawierającego azbest przy transporcie
i unieszkodliwieniu odpadu oraz do 600 zł brutto za tonę odpadu zawierającego azbest przy demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadu.

 

W przypadku, gdy kwota dofinansowania łącznie nie wyniesie 100%, brakującą część Wnioskodawca (właściciel nieruchomości) dołoży z własnych środków.

 

Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokumentację fotograficzną wyrobów zawierających azbest.

 

wniosek edytowalny

wniosek pdf

klauzula ze zgodą

oświadczenie o pomocy de minimis

 

Wnioski należy składać w  Urzędzie Gminy Damnica,
ul. Górna 1, 76-231 Damnica,

w Biurze Obsługi Mieszkańca (BOM)

 

Termin składania wniosków:  do 18 maja 2021 r.

 

Wnioski o dotacje dostępne są na stronie www.damnica.pl
lub w Urzędzie Gminy w Damnicy

 

Informacja o uzyskaniu dofinansowania oraz jego wysokości zostanie podana do wiadomości wnioskujących (właścicieli nieruchomości) po rozstrzygnięciu konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku. Planowany termin rozstrzygnięcia określony został do dnia 23 lipca 2021 roku. Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 lipca 2021 r.

 

 Uwaga ! : Zadanie nie obejmuje zakupu oraz montażu nowego poszycia
dachowego.

 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. (59) 84 84 442.