W przyszłym roku do sołectw Gminy Damnica trafi blisko 500 tys. zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Środki, o których mowa przeznaczone zostaną na realizację inicjatyw lokalnych. Decyzję o tym, co ma być finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, podejmują Mieszkańcy poprzez głosowanie w trakcie zebrania wiejskiego, które musi zostać zwołane przez sołtysów nie później niż do końca września.

Wskazane do realizacji zadania mają przyczynić się do poprawy warunków życia Mieszkańców danego Sołectwa, muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz stanowić muszą zadanie własne gminy.

Ze środków funduszu sołeckiego nie można realizować przedsięwzięć, do których realizacji zobowiązany jest Powiat, Województwo lub Rząd, np. budowy chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz przejść dla pieszych na nich.

Kwotę, jaką otrzyma z budżetu gminy dane sołectwo prezentuje załączona ilustracja.