Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpisuje konkurs pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”.

Konkurs adresowany jest do osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych , które za pośrednictwem JST mogą przystąpić do projektu.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

-kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym

-źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą- pellet )

-elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Ważne informacje :

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

2. Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

a. kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę

do 5000zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę

b. pompy ciepła

do 10 000zł na jedno źródło ciepła

c. elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków

do 1000zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją .

3. Modernizacja systemu nie może polegać na zamontowaniu dodatkowego źródła ciepła do istniejącego kotła węglowego –celem projektu jest całkowita likwidacja kotłów węglowych.

4. Finansowanie zadania polega na refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych po ukończeniu modernizacji (formą udokumentowania kosztów kwalifikowanych jest potwierdzona za zgodność z oryginałem faktura, rachunek bądź równoważny dokument księgowy)

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania (oceny wniosków dokona Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku)

6. Wymiana kotła węglowego na kocioł na ekogroszek – nie podlega dofinansowaniu.

Osoby zainteresowane modernizacją systemów grzewczych prosimy o wstępną pisemną deklarację(wraz z dokumentacją zdjęciową instalacji grzewczej, która ma być zmodernizowana) złożoną do Urzędu Gminy Damnica do dnia 22.03.2018r. Deklaracja CZYSTE POWIETRZE POMORZA – do pobrania

Wszelkie informacje odnośnie przystąpienia do projektu pokój nr 16 numer telefonu 598484449.