1 stycznia 1973 roku, po dokonaniu reformy podziału administracyjnego kraju, utworzono w Polsce gminy, które zastąpiły zdecydowanie mniejsze gromady, które funkcjonowały jako najmniejsze jednostki administracyjne w Polsce w latach 1954-72. Wojewódzka Rada Narodowa w Koszalinie, z dniem 1 stycznia 1973 roku, utworzyła Gminę Damnica. Przedstawiamy ten unikatowy dokument z oryginalnymi pieczęciami i podpisami.

Przypomnijmy, że w roku 1954 dokonano podziału administracyjnego Gromadzkich Rad Narodowych, w wyniku czego powstały cztery Gromadzkie Rady Narodowe, które działały w granicach zbliżonych do obecnej gminy. Były to: Damnica, Stara Dąbrowa, Damno i Zagórzyca. W takim układzie gromadzkie rady działały do roku 1960. Na przełomie lat 1959/60 nastąpiło połączenie GRN Damnica, Zagórzyca i Damno w jedną z siedzibą w Damnicy. W roku 1969 dołączono Starą Dąbrowę.

W roku 1973 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o radach narodowych. Powstały Prezydia Gminnych Rad Narodowych i Urzędy Gmin. Kierowniczą kadrę Urzędu Gminy w Damnicy, stanowili:
Naczelnik Gminy: Leonard Sirojć
Sekretarz Biura: Danuta Junkier
Kierownik Gminnej Służby Rolnej: Grzegorz Holak.
Jednostką nadrzędną był Urząd Wojewódzki w Koszalinie i Urząd Powiatowy w Słupsku.