Każdego roku podsumowujemy dokonania gminy pod względem przeprowadzonych inwestycji. Wójt gmina Maria Janusz przybliża istotę najważniejszych prac remontowo-renowacyjnych oraz inwestycji zrealizowanych na terenie gminy na przełomie roku 2008/2009.

Maria Janusz, wójt gminy
– Rok 2008 obfitował w wiele ważnych przedsięwzięć, które były realizowane na terenie gminy Damnica. Udało nam się wykonać wiele inwestycji, tym samym skutecznie zmieniliśmy oblicze wielu miejsc, gospodarstw należących do naszej gminy. Dzięki własnym środkom, dofinansowaniu z budżetu państwa, a także przy znacznym udziale środków unijnych zrealizowaliśmy ważne inwestycje, które z pewnością przyczynią się do poprawy jakości życia wielu mieszkańców. Do najważniejszych z nich z pewnością należy zaliczyć zmodernizowanie kanalizacji na odcinku Bięcino- Budy w ramach drugiego etapu realizacji przedsięwzięcia. W chwili obecnej nadal trwają prace związane z przyłączaniem wielu gospodarstw do sieci, a na dzień dzisiejszy jej długość wynosi ponad 5 km. Kolejnymi ważnymi inwestycjami, które są niewątpliwie newralgiczne z perspektywy funkcjonowania całej gminy, były remonty dróg na kilku odcinkach, na których wymieniliśmy nawierzchnię betonową. Stan dróg gminnych pozostawia nadal wiele do życzenia, z czego zarówno ja, jak i urzędnicy gminy zdają sobie doskonale sprawę. Dlatego staramy się sukcesywnie remontować te odcinki dróg, które są już bardzo zaniedbane, a także staramy się pozyskiwać i zabezpieczać w budżecie środki finansowe, które umożliwią dokonywanie kolejnych robót drogowych. Udało nam się w minionym roku zakupić dwa pojazdy wieloosobowe – bus i autobus do przewożenia osób niepełnosprawnych. Pozyskaliśmy znaczące dotacje zewnętrzne, co pozwoliło dokonać tak istotnych w kontekście społecznym zakupów. Nabyliśmy także samochód służbowy, z którego korzystają nie tylko pracownicy urzędu, czy jednostek jemu podległych, ale także dajemy możliwość przewożenia mieszkańców gminy, po ówczesnym ustaleniu warunków takiej pomocy.
Zainwestowaliśmy także w poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie. Przeznaczyliśmy ponad 33 tysiące złotych na zainstalowanie monitoringu w Zespole Szkół w Damnie. Po dokonaniu wcześniejszych konsultacji z innymi jednostkami oświatowymi, które korzystają już z takich systemów wizualnych, nie mieliśmy wątpliwości, że sprawa bezpieczeństwa w szkołach jest bardzo istotnym elementem funkcjonowania każdej społeczności lokalnej. Jestem przekonana, że Państwa dzieci mogą czuć się znacznie bezpieczniej uczestnicząc w zajęciach szkolnych. Z pewnością przyczyni się ten fakt do znacznej poprawy komfortu życia i przebywania w szkole.
Od wielu lat budynek Urzędu Gminy nie przechodził żadnych prac remontowo – renowacyjnych. Nie mogliśmy dłużej zwlekać z ich podjęciem. Dlatego przeznaczyliśmy ponad 300 tysięcy złotych na gruntowny remont urzędu. Udało nam się uzyskać premię termomodernizacyjną na remont z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wymieniliśmy instalację centralnego ogrzewania, sieci elektrycznej i komputerowej. Zmodernizowaliśmy pierwsze piętro urzędu, zmieniliśmy układ sekretariatu i biur kierownictwa urzędu. Dzięki tym wszystkim zmianom, znacznie polepszy się jakość świadczonych usług przez urząd i urzędników, a każdy mieszkaniec w godnych warunkach, będzie mógł w sposób szybki i profesjonalny rozwiązać wszystkie swoje administracyjne sprawy.
Przeznaczyliśmy wiele środków na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zagórzycy, modernizację i rozbudowę stadionu w Damnicy, termomodernizację budynku GOKiS wraz ze świetlicami. W 2008 roku przeznaczyliśmy część kosztów na przygotowanie stosownej dokumentacji architektonicznej niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac remontowych. Tym niemniej postępowania przetargowe z różnych przyczyn (często od nas niezależnych) musiały być przełożone na 2009 rok. W chwili obecnej jeden z przetargów został już rozstrzygnięty, inny niebawem wyłoni kolejnego wykonawcę. Dlatego zaplanowane inwestycje z poprzedniego roku z całą pewnością będą kontynuowane w roku bieżącym, a część inwestycji zostanie definitywnie zakończona już w pierwszej połowie 2009 roku.
Każda inwestycja realizowana w naszej gminie, jest ważna dla całej społeczności. Musimy przeznaczać wiele środków finansowych na wiele przedsięwzięć o charakterze remontowo- renowacyjnym. Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że potrzeb jest bardzo wiele. Staramy się w miarę naszych możliwości ( przede wszystkim budżetowych) sukcesywnie je zaspokajać. Inwestycje są z pewnością dla każdej gminy i społeczności sprawą priorytetową. Taką właśnie jest dla Gminy Damnica.
Jestem przekonana, że zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy, starania wszystkich pracowników merytorycznych urzędu, dobra współpraca naszej jednostki z mieszkańcami przyczynią się do wspólnej satysfakcji z funkcjonowania i wyglądu naszej gminy. Tego sobie i Państwu w 2009 roku – życzę.
Wójt Gminy Damnica
Maria Janusz

Ważniejsze inwestycje w 2008 roku
1.II etap kanalizacji Bięcino- Budy, gospodarstwa w trakcie przyłączania, wykonano 5,04 km, koszt całkowity 573 247,59
2.Zakup samochodów:
a. bus – do przewożenia dzieci niepełnosprawnych (współfinansowane przez PFRON) – 101 748,00
b. autobus – do przewożenia dzieci niepełnosprawnych(współfinansowane przez PFRON) – 399 794,00 zł
c. samochód osobowy –Dacia Logan – ponad 50 tys. zł ( na użytek Urzędu Gminy)
3. Remont budynku Urzędu Gminy – wymiana instalacji centralnego ogrzewania, sieci elektrycznej i komputerowej, modernizacja piętra, sekretariatu, koszt całkowity 302 157,05
4.Budowa nawierzchni dróg betonowych na drogach gminnych:
a. Sąborze (705 mb, 160 000 zł)
b. Dębniczka (800 mb, 177 283,00 zł)
c. Strzyżyno (180 mb, 46 800 zł)
d. Łojewo (190 mb, 36 583 zł)
e. Zagórzyca (65 mb, 13 683 zł)
f. Bobrowniki ( 80 mb, 17 000 zł)
5. Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Damnie, koszt całkowity 33 661,00
6. Oświetlenie w Łojewie – koszt całkowity 26 397,12
7. Przygotowanie dokumentacji budowlanej, studium wykonalności inwestycyjnej na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie – 20 200
8. Studium wykonalności inwestycyjnej do zadania pn. adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowę na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy – 7 000
9. Wykonanie przyłącza energetycznego do działek zlokalizowanych na ulicy Dolnej w Damnicy – koszt całkowity 11 000 (w 2008 wydani 4 000)
10. Termomodernizacja budynku GOKiS wraz ze świetlicami gminnymi w Łebieniu, Świecichowie i Domaradzu (w 2008 wydano – 34 575 na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania niniejszych prac)
11. Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Damnicy – w 2008 wydano 48 252 na wykonanie dokumentacji – projekt kontynuowany w 2009 roku;
12. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zagórzycy – w 2008 wydano 3 693,60; koszt całkowity 380 000, projekt kontynuowany w 2009 r.