OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DAMNICA

o wydłużeniu naboru kandydatów na członków

GMINNEJ RADY SENIORÓW W DAMNICY

 

Realizując zapisy Uchwały Nr XLVI/349/18 Rady Gminy Damnica   z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Damnicy oraz nadania jej statutu, Wójt Gminy Damnica wydłuża termin naboru kandydatów na dwóch członków do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy – przedstawicieli środowisk senioralnych.

1. Nabór kandydatów prowadzony jest od dnia ogłoszenia tj. od 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Kandydatem na radnego może być osoba, która ukończyła 60 rok życia oraz mieszka na terenie Gminy Damnica.

3. Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy mogą dokonać:

  • stowarzyszenia działające na terenie Gminy Damnica,
  • inne organizacje mające na celu wspieranie osób starszych,
  • mieszkaniec Gminy Damnica, który uzyska poparcie co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Gminy Damnica.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

  • dane kandydata,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • listę osób popierających kandydata (minimum 15 podpisów) w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje mieszkaniec Gminy Damnica.

4. Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym. Wszystkie druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej Gminy Damnica damnica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Damnicy.

 5. Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy” w Urzędzie Gminy w Damnicy w Biurze Obsługi Mieszkańca w terminie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po w/w terminie nie podlegają rozpatrzeniu.