W ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2020), organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przyznano ochotniczym strażom pożarnym środki na zakup specjalistycznego sprzętu. Ochotnicza Straż Pożarna w Damnicy otrzymała dotację w kwocie 17.360,00 zł, co stanowiło 100% kosztów zadania pn.”Zakup aparatów powietrznych”. Zadanie polegało na wymianie wysłużonych już aparatów na fabrycznie nowe. Dofinansowanie z NFOŚIGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, pozwoliło na zakup 4 aparatów oraz 2 butli do aparatów.