Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

O dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków mogą się ubiegać:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

-osoby fizyczne,

-wspólnoty mieszkaniowe,

-osoby prawne,

-przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Dofinansowane mogą być wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków lokalizowane na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Damnica, do których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Kwestie związane z budową i eksploatacją, a także lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska, prawa wodnego określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi.

Podmiot ubiegający się o dotację składa wniosek do Wójta Gminy Damnica, którego wzór znajduje się poniżej.

Do wniosku podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji obowiązany jest dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy
  wniosek, a w przypadku innego tytułu prawnego niż własność/użytkowanie wieczyste także pisemną zgodę właściciela/użytkownika wieczystego lub pozostałych współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na realizację przedsięwzięcia, o którego dofinansowanie ubiega się dany podmiot;
 • szkic lub rysunek przedstawiający plan działki z oznaczoną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • w przypadku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, o której dofinansowanie ubiega się wnioskujący podmiot;
 • w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – kopię zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie przydomowej oczyszczalni ścieków, o której dofinansowanie ubiega się wnioskujący podmiot wraz z zaświadczeniem właściwego organu o braku sprzeciwu do planowanej inwestycji;
 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą:
 1. a) dokumenty i informacje określone w przepisach art. 37 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia
  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) tj. w szczególności wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. b) pozostałe informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

Udzielenie dotacji następuje według kolejności złożonego kompletnego wniosku o udzielenie dotacji i jest uzależnione od możliwości finansowych gminy na dany rok budżetowy.

Wysokość dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków stanowić będzie 50 % kosztów jej budowy, nie więcej jednak niż 6 000, 00 zł (sześć tysięcy złotych).

Podstawą do rozliczenia dotacji będzie:

 • udokumentowanie poniesionych kosztów na realizację zadania (dowody zakupu – rachunek lub faktura VAT);
 • zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.);
 • atesty i certyfikaty wykazujące zapewnienie zgodności z kryteriami technicznymi, bezpieczeństwa, warunkami higienicznymi, zdrowotnymi i środowiskowymi.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 • koszty sporządzenia dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
 • koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
 • koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Szczegóły udzielania dotacji określone są w uchwale nr XXXII/350/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 26 listopada 2021 r.

TREŚĆ UCHWAŁY – pod linkiem

REGULAMIN WRAZ Z WNIOSKIEM – pod linkiem