Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Gmina Damnica pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019-2028 na realizację następujących  zadań w zakresie infrastruktury drogowej:
„Przebudowa dróg gminnych w m. Damnica – ul. Leśna i Parkowa” w roku 2019 r oraz
„Przebudowa drogi gminnej w Damnie” w roku 2020.

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Damnica (ul. Konopnicka)” w roku 2021

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sąborze” w roku 2021

„Przebudowa drogi Karzniczka-Zagórzyca w gminie Damnica” w roku 2021

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

ROK 2020

„Przebudowa drogi gminnej w Damnie”

Zadanie dotyczy przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic Parkowa (nr 120021) i Leśna (nr 120022) tworzących jeden ciąg komunikacyjny, wraz z budową chodnika. Jezdnie bitumiczne szerokości 3,5 -5,5 m, w jednym miejscu przewężenie do 3,5 m jako jezdnia o jednym pasie ruchu. Długość przebudowanych w ramach zadania dróg 640 m. Chodniki szerokości 1,25-1,5 m z kostki betonowej. Odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej, zamontowano próg zwalniający oraz oznakowanie. Zakres prac obejmuje następujący rodzaj robót: roboty przygotowawcze, rozbiórki, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, regulacja studzienek i zaworów, roboty wykończeniowe, oznakowanie.

Koszty kwalifikowane brutto dotycząca realizowanego zadania wynosiły 596 800,17 zł. Dofinansowanie wyniosło 298 400,00 zł

 

 

ROK 2019

„Przebudowa dróg gminnych w m. Damnica – ul. Leśna i Parkowa”

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Damno, tworzących jeden ciąg komunikacyjny, wraz z budową chodnika. Jezdnie bitumiczne szerokości 4m -5m. Długość przebudowanych w ramach zadania dróg 440 m. Chodniki szerokości 1,25-2m z kostki betonowej. Odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej i przydrożnych rowów. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej oraz oznakowanie. Zakres prac obejmuje następujący rodzaj robót: roboty przygotowawcze, rozbiórki, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, regulacja studzienek i zaworów, roboty wykończeniowe, oznakowanie.

Koszty kwalifikowane brutto dotycząca realizowanego zadania wynosiły 487 867,61 zł. Dofinansowanie wyniosło 243 933,00 zł