Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Gmina Damnica pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019-2028 na realizację następujących  zadań w zakresie infrastruktury drogowej:
„Przebudowa dróg gminnych w m. Damnica – ul. Leśna i Parkowa” w roku 2019 r oraz
„Przebudowa drogi gminnej w Damnie” w roku 2020.

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Damnica (ul. Konopnicka)” w roku 2021

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sąborze” w roku 2021

„Przebudowa drogi Karzniczka-Zagórzyca w gminie Damnica” w roku 2021

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

 

ROK 2021/2022

Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Sąborze

Zadanie dotyczyło przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sąborze od drogi krajowej nr 6 w kierunku na Paprzyce o długości 0,37 km. Droga szerokości 4,5 m. Pobocze obustronne  gruntowe 0,5 m. Odwodnienie powierzchniowe spadkami podłużnymi i poprzecznymi na przyległy teren. Zamontowano próg spowalniający wraz z oznakowaniem. Wyznaczono przejście dla pieszych i zamontowano oświetlenie w rejonie przejścia. Ustawiono tablicę informacyjną. Zakres prac obejmował nastepujący rodzaj robót: roboty przygotowawcze i ziemne, pobocza, nawierzchnie jezdni, elementy ulic, roboty wykończeniowe, oznakowanie.

Koszty kwalifikowane brutto dotycząca realizowanego zadania wyniosły 283 398,60 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 141 699,00 zł.

 

 

ROK 2021/2022

„Przebudowa drogi Karzniczka-Zagórzyca w gminie Damnica”

Zadanie dotyczyło przebudowy drogi gminnej Karzniczka – Zagórzyca wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego. Droga szerokości 5,5 m w tym: jezdnia betonowa szerokości 3,5 m oraz wydzielony pas dla rowerzystów i pieszych, z kostki betonowej, z możliwością najazdu o szerokości 2 m. Odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren. Zamontowano dwa progi spowalniające wraz z oznakowaniem. Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze i ziemne, pobocza, nawierzchnie jezdni, elementy ulic, roboty wykończeniowe, oznakowanie.

Całkowita długość drogi wynosi 897 m.

Koszty kwalifikowane brutto dotycząca realizowanego zadania wyniosły 433 225,72 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 177 400,00 zł.

 

ROK 2021

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Damnica (ul. Konopnicka)”

Zadanie dotyczy budowy drogi gminnej ulicy Konopnickiej. W ramach zadania wykonano: jezdnie bitumiczne szerokości 5 m, jednostronny chodniki szerokości od 1,8 m do 2 m z kostki betonowej, odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej i przydrożnego rowu, miejsca postojowe, zatokę autobusową przy szkole, plac manewrowy dla pojazdów obsługujących szkołę, drogę dojazdową do przedszkola i żłobka, ustawiono oznakowanie i wykonano próg zwalniający.

Całkowita długość drogi wynosi 340 m.

Koszty kwalifikowane brutto dotycząca realizowanego zadania wyniosły 744 809,18 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 372 404,00 zł.

 

 

 

ROK 2020

„Przebudowa drogi gminnej w Damnie”

Zadanie dotyczy przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic Parkowa (nr 120021) i Leśna (nr 120022) tworzących jeden ciąg komunikacyjny, wraz z budową chodnika. Jezdnie bitumiczne szerokości 3,5 -5,5 m, w jednym miejscu przewężenie do 3,5 m jako jezdnia o jednym pasie ruchu. Długość przebudowanych w ramach zadania dróg 640 m. Chodniki szerokości 1,25-1,5 m z kostki betonowej. Odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej, zamontowano próg zwalniający oraz oznakowanie. Zakres prac obejmuje następujący rodzaj robót: roboty przygotowawcze, rozbiórki, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, regulacja studzienek i zaworów, roboty wykończeniowe, oznakowanie.

Koszty kwalifikowane brutto dotycząca realizowanego zadania wynosiły 596 800,17 zł. Dofinansowanie wyniosło 298 400,00 zł

 

 

ROK 2019

„Przebudowa dróg gminnych w m. Damnica – ul. Leśna i Parkowa”

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Damno, tworzących jeden ciąg komunikacyjny, wraz z budową chodnika. Jezdnie bitumiczne szerokości 4m -5m. Długość przebudowanych w ramach zadania dróg 440 m. Chodniki szerokości 1,25-2m z kostki betonowej. Odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej i przydrożnych rowów. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej oraz oznakowanie. Zakres prac obejmuje następujący rodzaj robót: roboty przygotowawcze, rozbiórki, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, regulacja studzienek i zaworów, roboty wykończeniowe, oznakowanie.

Koszty kwalifikowane brutto dotycząca realizowanego zadania wynosiły 487 867,61 zł. Dofinansowanie wyniosło 243 933,00 zł