Podejmujemy kolejne kroki mające na celu Budowę gazociągu średniego ciśnienia.

Do uzgodnień wysłany został projekt decyzji do  uzgodnień w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W pierwszej kolejności ze względu na lokalizację istniejącego rurociągu  nastąpi możliwość gazyfikacji
w miejscowościach Wielogłowy i Sąborze.

Kolejnym planowanym etapem inwestycji objęta będzie Damnica, oraz miejscowości położone
po wschodniej stronie gminy.