Gmina Damnica w partnerstwie z siedmioma gminami z województwa pomorskiego oraz Powiatem Słupskim będą wspólnie realizować projekt pn. „Srebrna Sieć”. Zakłada on działania skierowane do osób w wieku 60+ .

Projekt został pozytywnie oceniony i otrzymał 2 764 378,5 zł dofinansowania. Całkowita wartość projektu to 2 909 872,15 z czego 157 836,00zł trafi na rzecz seniorów z Gminy Damnica.

Srebrna Sieć” zakłada utworzenie w 8 gminach województwa pomorskiego zintegrowanego, lokalnego sytemu usług społecznych, wdrożenie instrumentów animacji środowiskowej poprzez działania lokalnego animatora seniorów, tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu sąsiedzkiego.

Adresatami projektu będzie łącznie 250 osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 60+. Dzięki „Srebrnej Sieci” zyskają szansę na zwiększenie swojej aktywności w codziennym życiu, zdobędą również niezbędną wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej, oraz będą mieli możliwość korzystać z wypożyczalni sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych w siedzibie PCPR w Słupsku.

Dzięki „Srebrnej Sieci” seniorzy z Gminy Damnica wraz z opiekunami uzyskają dostęp do szerokiego wachlarza usług szkoleniowo- warsztatowych, zdrowotnych z zakresu dietetyki profilaktyki i rehabilitacji oraz rożnych form aktywizacji społecznej.