Regulamin przyznawania wyróżnienia: „Patronatu Wójta Gminy Damnica”.

 

Rozdział 1
Zasady przyznawania „Patronatu Wójta Gminy Damnica”.

 

§ 1. Prawo przyznania Patronatu Wójta Gminy Damnica jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Damnica przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Damnica.

§ 2. Patronat Wójta Gminy Damnica może być przyznany imprezom lub wydarzeniom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, lokalne,  mają wieloletnią tradycję, a ich realizacja przyczynia się do promocji Gminy.

§ 3. Przyznanie Patronatu Wójta Gminy Damnica odbywa się w oparciu o opinię właściwej merytorycznie komórki Urzędu Gminy Damnica na temat organizowanej imprezy lub wydarzenia.

§ 4. Patronat Wójta Gminy Damnica jest wyróżnieniem honorowym.

§ 5. Przyznanie Patronatu Wójta Gminy Damnica nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§ 6. Informacja o przyznaniu Patronatu Wójta Gminy Damnica, jak również informacja  o odebraniu tego wyróżnienia zamieszczana jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Damnica.

§7.W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Damnica, zastrzega sobie prawo przyznania patronatu imprezom o zasięgu lokalnym, których realizacja przyczynia się w znaczący sposób do promocji Gminy bez zasięgania opinii właściwej merytorycznie komórki Urzędu Gminy.

Rozdział 2
Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Wójta Gminy Damnica

 

§ 8. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Wójta Gminy Damnica imprezie lub wydarzeniu występuje organizator, składając stosowny wniosek.

§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w § 8, składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie www.damnica.pl lub na stanowisku ds. obsługi sekretariatu  Urzędu Gminy Damnica.
2. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Wójta Gminy Damnica nie może być krótszy niż 14 dni od dnia organizacji imprezy lub wydarzenia.
3.Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Rozdział 3
Procedura przyznania Patronatu Wójta Gminy Damnica

 

§ 10.1. Organizator zwraca się do Wójta Gminy Damnica z wnioskiem o przyznanie Patronatu Wójta Gminy Damnica dla danej imprezy lub wydarzenia.

2.Wniosek może być przesłany pocztą na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, przesłany pocztą elektroniczną na adres: zp@damnica.pl, lub złożony w Sekretariacie Urzędu Gminy Damnica.

§ 11.1. Pracownik ds. komunikacji społecznej po otrzymaniu wniosku opiniuje go lub w razie potrzeby zwraca się o wydanie opinii do właściwej merytorycznie komórki Urzędu Gminy Damnica w sprawie zasadności przyznania Patronatu Wójta Gminy Damnica danej imprezie lub wydarzeniu.
2.Wydanie opinii następuje w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania. W opinii zawarta powinna być informacją na temat uzasadnionej potrzeby osobistej obecności Wójta Gminy podczas imprezy lub wydarzenia, której przyznano Patronat Wójta Gminy Damnica.
3. Wzór formularza opinii stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 12.1. Zaopiniowany wniosek pracownik ds. komunikacji społecznej kieruje do Wójta Gminy Damnica o objęcie imprezy lub wydarzenia Patronatem Wójta Gminy Damnica.
2.Wniosek musi zostać podpisany przez pracownika ds. komunikacji społecznej..
3.O przyznaniu Patronatu Wójta Gminy, organizator  niezwłocznie informowany jest przez przedstawiciela Urzędu Gminy.
4.W przypadku odmowy przyznania Patronatu Wójta Gminy Damnica organizator powiadamiany jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 13.1 Przyznanie Patronatu Wójta Gminy Damnica stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu imprezy lub wydarzenia wraz ze zdjęciami. Materiał prasowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.damnica.pl
2. Sprawozdanie powinno zostać złożone w Urzędzie Gminy Damnica w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy lub wydarzenia.

§ 14.1. Organizator imprezy lub wydarzenia, którym przyznany został Patronat Wójta Gminy zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu.
2.W przypadku przyznania Patronatu Wójta Gminy Damnica organizator imprezy lub wydarzenia zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.
3.Podczas trwania imprezy lub wydarzenia, którym przyznany został Patronat Wójta Gminy Damnica organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych (herb Gminy Damnica, flaga Gminy Damnica, logo Gminy Damnica) Gminy Damnica w widocznym miejscu.

§ 15. Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 14 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi imprezy lub wydarzenia Patronatu Wójta Gminy Damnica w przyszłości.

Rozdział 4
Odebranie Patronatu Wójta Gminy Damnica

  § 16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Damnica może odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu Wójta Gminy Damnica organizator jest informowany niezwłocznie.

§ 17. Odebranie Patronatu Wójta Gminy Damnica nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.

Kliknij, aby pobrać wniosek:

wniosek