Gmina Damnica położona jest w obrębie podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich, stanowiących rozległe, przylegające bezpośrednio do brzegu morskiego, równinne pasmo, rozciągające się od Zatoki Kilońskiej na zachodzie po Zalew Wiślany na wschodzie.

Gmina znajduje się w środkowej części podprowincji w zasięgu makroregionu Pobrzeża Koszalińskiego. Stanowi fragment mezoregionu Wysoczyzny Damnickiej, położonego pomiędzy dolinami Słupi i Łeby, wyróżniającego się wśród otaczających regionów Pobrzeża występowaniem większych wzniesień i stromych zboczy głównych dolin rzecznych.

Teren gminy zawiera się w granicach zlewni rzek przymorskich: Łupawy, Słupi oraz w niewielkim fragmencie zlewni Łeby.
Bezpośrednio przez obszar gminy przepływa Łupawa jedna z większych rzek Przymorza.

Na terenie gminy Damnica nie funkcjonują żadne przyrodnicze obszary chronione zaliczone do Krajowego Systemu Obszarów Chronionych. W Krajowej Koncepcji Sieci Ekologicznej, dolina rzeki Łupawy została wyróżniona jako korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym.
W stosunkowo niewielkiej odległości od północnej granicy gminy znajduje się Słowiański Park Narodowy. Z kolei na południe od obszaru gminy funkcjonuje Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, którego otulina przylega bezpośrednio do granic gminy.

lesnictwo

Cenny przyrodniczy zasób gminy stanowią lasy 29% całkowitej powierzchni gminy o szczególnie dużym udziale lasów bukowych, bukowo – dębowych i olsów.
Na terenie gminy występują tereny torfiskowe, bagienne oraz drobne oczka wodne spełniające ważną rolę przyrodniczą i hydrologiczną wpływając na wzrost bioróżnorodności.

Labien

Na obszarze gminy występują 42 obiekty uznane za pomniki przyrody.
Na obszarach leśnych gminy znajdują się stanowiska ptaków chronionych, a niezwykle cenne pasmo przyrodnicze stanowi dolina Łupawy wraz z samą rzeką stanowiącą środowisko życiowe i bytowe ptaków nawodnych, ssaków chronionych oraz ryb.

Dolina wyróżnia się walorami krajobrazowymi oraz wartościowymi przyrodniczo kompleksami leśnymi i stanowi główny ciąg ekologiczny dla gminy.