O D P A D Y

I N F O R M A C J A

 

            Po analizie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie, Rada Gminy Damnica w dniu 19 listopada 2020 roku podjęła uchwałę dotyczącą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, która w 2021 roku będzie stanowiła iloczyn stawki opłaty i ilości zużytej wody
z danej nieruchomości w 2020 roku.

            Oznacza to, iż mieszkańcy zapłacą za odpady komunalne 2021 roku na podstawie rocznego zużycia ilości wody w 2020 roku.

            Zgodnie z zapisem tej uchwały, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła: 8,00 zł  za 1 m3 zużytej wody.

            Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie, o którym mowa  ustala się w wysokości 2,00 zł (od całej wyliczonej miesięcznej opłaty) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

            W przypadku gdy właściciel będzie źle wypełniał obowiązek segregacji zapłaci opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
16,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody.

Zmiana stawki obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

W związku z  powyższym informujemy o konieczności złożenia nowych deklaracji przez wszystkich mieszkańców Gminy Damnica w miesiącu styczeń 2021 roku.

UCHWAŁA

 

https://naszesmieci.mos.gov.pl

W przypadku braku wiedzy jaki odpad wyrzucić do jakiego pojemnika można skorzystać z wyszukiwarki.

Wyszukiwarki odpadów w innych miastach.

Wyszukiwarka 1

Wyszukiwarka 2

Wyszukiwarka 3

Deklaracja odpady na 2021

Deklaracja odpady 2020

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok łącznie z posesjami o utrudnionym dojeździe

Pszok Damnica-2020

 

 

Wykaz punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

Rejestr podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Damnica:

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Edukacja – mądre zakupy

Edukacja -mikroplastiki

Edukacja – odpady problemowe

Edukacja – recykling odpadów

ZAPOBIEGAJMY_POWSTAWANIU_ODPADÓW

mmplakat

 

ARCHIWUM ODPADY