A N A L I Z A STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DAMNICA ZA ROK 2021

 

GOSPODARKA ODPADAMI – I N F O R M A C J A 

Po analizie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie, Rada Gminy Damnica w dniu 25 listopada 2022 roku podjęła uchwałę dotyczącą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, która w 2023 roku będzie stanowiła iloczyn stawki opłaty i ilości zużytej wody z danej nieruchomości w 2022 roku.

Oznacza to, iż mieszkańcy zapłacą za odpady komunalne 2023 roku na podstawie rocznego zużycia ilości wody za 2022 roku.

Zgodnie z zapisem tej uchwały, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła: 9,85 zł  za 1 m3 zużytej wody.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa  ustala się w wysokości 2,00 zł (od całej wyliczonej miesięcznej opłaty) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

W przypadku gdy właściciel będzie źle wypełniał obowiązek segregacji zapłaci opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 19,70 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody.

Zmiana stawki obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2023 roku.

W związku z  powyższym informujemy o konieczności złożenia nowych deklaracji przez wszystkich mieszkańców Gminy Damnica w miesiącu styczniu 2023 roku.

Numer konta bankowego – wpłata za odpady: 79 1020 2791 0000 7202 0324 8382

W 2023 roku firmą odpowiedzialną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Damnica jest firma ELWOZ ECO, która prowadzi także punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców naszej gminy (PSZOK) w miejscowości Karzniczka. Zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym odpady komunalne odebrane od naszych mieszkańców składowane są na wysypisku odpadów komunalnych w Chlewnicy

UCHWAŁA

Zmiana uchwały na 2023 rok

Deklaracja odpady na 2023 rok

Harmonogram wywozu odpadów na 2023 rok

PSZOK Karzniczka

 

https://naszesmieci.mos.gov.pl

W przypadku braku wiedzy jaki odpad wyrzucić do jakiego pojemnika można skorzystać z wyszukiwarki.

Wyszukiwarki odpadów w innych miastach.

Wyszukiwarka 1

Wyszukiwarka 2

Wyszukiwarka 3

 

 

Wykaz punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

Rejestr podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Damnica:

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

ARCHIWUM – REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Edukacja – mądre zakupy

Edukacja -mikroplastiki

Edukacja – odpady problemowe

Edukacja – recykling odpadów

ZAPOBIEGAJMY_POWSTAWANIU_ODPADÓW

mmplakat

 

ARCHIWUM ODPADY