W związku ze zmianą zasad kwalifikowania wniosków do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” na dofinansowanie zakupu komputerów/laptopów do nauki zdalne – obecnie mogą składać wnioski wszyscy, którzy są członkami rodzin pracujących w PPGR – krewni w linii prostej, którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Do wniosku (wydruk w kolorze) należy dołączyć także dokument potwierdzający zatrudnienie w PPGR.

Komputery/laptopy zostaną zakupione przez Gminę Damnica w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).
Aby móc skorzystać z grantu należy pobrać właściwe oświadczenie oraz klauzulę RODO i złożyć je odpowiednio:
• dla dzieci uczących się w szkole podstawowej – do szkoły, w której dziecko pobiera naukę do 22 października 2021 r.
• dla dzieci uczących się w szkołach zawodowych lub średnich – do Urzędu Gminy w Damnicy do 22 października 2021 r
Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:
– zamieszkują w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
– są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach,
– nie otrzymały na własność w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (m.in. z programu „Zdalna Szkoła”).
Weryfikacja osób uprawnionych zostanie przeprowadzona na podstawie danych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

WAŻNE: Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią oświadczeń, osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać wszystkie podpunkty łącznie (a,b,c,d) z punktu 2.

Dokumenty do pobrania – nowa wersja:
– oświadczenie rodzica,
– oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych,