Wójt Gminy Damnica zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Damnicy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVI/349/18 Rady Gminy Damnica z dnia  17 lipca 2018r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Damnicy oraz nadania jej statutu, zwołuje pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Damnicy  w dniu 22 stycznia 2019r.  o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Damnicy z następującym porządkiem obrad:

1.Ukonstytuowanie Rady Seniorów:

-wybór Przewodniczącego Rady Seniorów

-wybór Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów

-wybór Sekretarza Rady Seniorów