Wójt Gminy Damnica informuje, że w związku z utrzymującym się zjawiskiem suszy na terenie Gminy Damnica można zgłaszać pisemne wnioski o dokonanie oględzin upraw dotkniętymi uszkodzeniami.

WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ www.damnica.pl LUB W POKOJU NR 14 W URZĘDZIE GMINY DAMNICA.

Wypełnione wnioski należy składać niezwłocznie w sekretariacie Urzędu Gminy w Damnicy.

Szacowanie strat nastąpi po powołaniu przez Wojewodę Pomorskiego Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Damnica.

Wniosek do pobrania:Wniosek o oszacowanie szkód