INFORMACJA

WÓJTA GMINY DAMNICA

Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 stycznia 2019r. w terminie od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 31 stycznia 2019r. w sołectwie Świecichowo przeprowadzono konsultacje społeczne.

Przedmiotowe konsultacje miały na celu uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa dotyczącej dokonania podziału sołectwa Świecichowo i utworzenia dwóch odrębnych sołectw:

  • sołectwa Świecichowo, obejmującego obszar miejscowości Świecichowo;
  • sołectwa Mrówczymo, obejmującego obszar miejscowości Mrówczyno.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z treścią załącznika nr 2 powyżej wskazanego zarządzenia, celem jak najszerszego rozpowszechnienia:

  • przekazano sołtysowi sołectwa Świecichowo oraz przedstawicielowi mieszkańców miejscowości Mrówczyno;
  • zamieszczono:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica,
  2. na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica,
  3. w punkcie obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Damnica,
  4. w punkcie handlowym w miejscowości Świecichowo.

Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania opinii i wniosków, w tym również w trybie zapytania ankietowego, którego formularz został również udostępniony mieszkańcom w punktach,     w których zamieszczono przywołane powyżej ogłoszenie.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy sołectwa Świecichowo posiadający w dniu 3 stycznia 2019r. czynne prawo wyborcze – 304 osoby.

W konsultacjach, w formie ankiet, wzięło udział 41 osób, co stanowi 13,5% uprawnionych,            z czego:

  • 30 osoby opowiedziały się za utworzeniem nowego sołectwa,
  • 11 osób opowiedziało się przeciwko utworzeniu nowego sołectwa.

W toku prowadzonych konsultacji, poza wskazanymi powyżej formularzami ankiet konsultacyjnych, nie złożono odrębnych wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.