INFORMACJA

WÓJTA GMINY DAMNICA

Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

            Zgodnie z zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 31 stycznia 2019r.

w terminie od dnia 4 lutego 2019r. do dnia 14 lutego 2019r.

wśród mieszkańców gminy Damnica przeprowadzono konsultacje społeczne.

            Przedmiotem konsultacji był projekt wzorcowego statutu sołectw Gminy Damnica.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z treścią załącznika nr 2 powyżej wskazanego zarządzenia, celem jak najszerszego rozpowszechnienia:

  • przekazano sołtysom sołectw Gminy Damnica,
  • zamieszczono:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica,
  2. na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica,
  3. w punkcie obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Damnica,
  4. na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy.

Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania opinii i wniosków, w tym również w trybie zapytania ankietowego, którego formularz został również udostępniony mieszkańcom w punktach,     w których zamieszczono przywołane powyżej ogłoszenie.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy Gminy Damnica, z wyjątkiem mieszkańców miejscowości Świecichowo i Mrówczyno, dla których przeprowadzone zostały odrębne konsultacje, w związku z planowanym podziałem sołectwa Świecichowo, posiadający w dniu 31 stycznia 2019r. czynne prawo wyborcze.

W konsultacjach, w formie ankiet,  udział wzięła 1 osoba.

W toku prowadzonych konsultacji, poza wskazanymi powyżej formularzami ankiet konsultacyjnych, nie złożono odrębnych wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji (statuty nowo tworzonych solectw)

Informacja o wynikach konsultacji (statuty wszystkich sołectw)