Informujemy, iż w miesiącu styczniu 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 15,50 zł/os.- odpady segregowane, 26,00 zł/os.- odpady niesegregowane.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować. Wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat musi być ustalona na poziomie, który zabezpieczy pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania systemu.

Sytuacja panująca obecnie w kraju spowodowana jest rosnącymi kosztami systemu gospodarowania odpadami, na które wpływ w dużym stopniu mają decyzje na szczeblu rządowym.

Wzrost płacy minimalnej, wzrost cen energii, konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych narzuconych przez przepisy Unii Europejskiej, podwyższenie stawek tzw. opłaty marszałkowskiej (opłata środowiskowa za składowanie i magazynowanie niesegregowanych odpadów zmieszanych na składowisku odpadów ustalana na podstawie rozporządzenia rady ministrów, wzrasta regularnie od kilku lat. Jeszcze w 2013 r. wynosiła 115,41 zł, w 2014 r. – 119,68 zł, w 2017 r. – 120,76 zł, a w 2019 r. – 170 zł. Od 2020 r. osiągnie poziom 270 zł).

Wzrost cen za odpady uzależniony jest również od szeregu nowych przepisów dotyczących standardów bezpieczeństwa, elektromobilności i kontroli wizyjnej składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów. Dodatkowo na wzrost opłaty mają wpływ jeszcze takie czynniki jak:

-skrócenie okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku,

-zamknięcie w 2016 roku chińskiego rynku, który w dużej mierze importował odpady, głównie plastiki z Państw Europejskich,

-zmiana systemu rozliczenia z opłaty zryczałtowanej na opłatę za rzeczywistą wagę odebranych i zagospodarowanych odpadów,

-drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów na składowisku.

Po analizie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie, Rada Gminy Damnica  w dniu 19 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę dotyczącą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, która w 2020 roku będzie stanowiła iloczyn stawki opłaty i ilości zużytej wody z danej nieruchomości w 2019 roku. Oznacza to, iż mieszkańcy zapłacą za odpady komunalne  2020 roku na podstawie rocznego zużycia ilości wody w 2019 roku.

Zgodnie z zapisem tej uchwały, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:  6,50 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości kompostuje odpady-bioodpady
w przydomowym kompostowniku zapłaci opłatę w wysokości: 6,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody.

W przypadku gdy właściciel będzie źle wypełniał obowiązek segregacji zapłaci opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
13,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody.

W związku z planowanymi zmianami, które wejdą w życie  od 1 lutego 2020 roku dot. gospodarowania odpadami komunalnymi informujemy
o konieczności złożenia nowych deklaracji przez wszystkich mieszkańców Gminy Damnica.

Nowe deklaracje będą dostępne w Urzędzie Gminy Damnica od dnia 27 stycznia 2020 rok

UCHWAŁA NR XIV/146/2019 RADY GMINY DAMNICA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

Więcej informacji w zakładce „gospodarka odpadami