W dniu dzisiejszym odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Damnica, na której radni udzielili Wójtowi absolutorium za 2020 r. Uchwała w tej sprawia zapadła jednomyślnie.

Podczas posiedzenia odbyła się również debata na temat Raportu o stanie Gminy Damnica, po której radni udzielili wójtowi wotum zaufania. Mieszkańcy i radni mogli zapoznać się z nim w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica.

Następnie omówione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, po czym Rada Gminy Damnica jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Dziękuję wszystkim współpracownikom – skarbnikowi Pani Joannie Michalskiej, zastępcy Grzegorzowi Kiczmachowskiemu oraz urzędnikom za ciężką pracę, która w dniu dzisiejszym została doceniona przez Radnych, za co również bardzo dziękuję – mówi Wójt Gminy Damnica Pan Andrzej Kordylas.