„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” – to nazwa projektu, który będzie realizowany na terenie Gminy Damnica.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie: Gmina Dębnica Kaszubska (Lider Projektu) wraz z Gminą Damnica, Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk i Gminą Ustka. Przedmiotem partnerskiego projektu jest czynna ochrona różnorodności biologicznej, ukierunkowanie ruchu turystycznego i skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez zagospodarowanie terenów znajdujących się poza obszarami cennymi przyrodniczo.

Projekt obejmuje działania związane z czynną ochroną przyrody, ochroną siedlisk i gatunków chronionych, likwidację gatunków inwazyjnych, budowę/przebudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny, warsztaty i zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i promocję.

Przedmiotem inwestycji realizowanej na terenie Gminy Damnica będzie urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Strzyżyno. W ramach inwestycji zakłada się wybudowanie nowych elementów architektury rekreacyjnej, urządzenie nowej szaty roślinnej, budowę nowej nawierzchni dojazdów i dojść pieszych. Dzięki inwestycji znacznie poprawi się ład przestrzenny, a teren wzbogaci się o nowe siedliska roślinne.

WIZUALIZACJA TERENU W STRZYŻYNIE (gm. Damnica)

Efektem projektu będzie zabezpieczenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanych tam siedlisk i gatunków chronionych, a tym samym ochrona środowiska przyrodniczego i przywrócenie różnorodności biologicznej.

Logos

Projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w ramach Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WP 2014-2020.

Wydatki ogółem na cały projekt wynoszą: 2 617 444,12 zł, w tym kwalifikowane: 2 617 444,12 zł, dofinansowanie EFRR: 2 224 827,50 zł