W poniedziałek, 01 lutego po raz kolejny zorganizowano spotkanie grupy zajmującej się pomocą w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Damnica.Przypomnijmy, że nadal trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Damnica na lata 2016-2025. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyło się w drugiej połowie stycznia. O nim pisaliśmy tu: pierwsze spotkanie

Tym razem, uczestnicy spotkania zapoznali się z wynikami ankiet, które przeprowadzono wśród Mieszkańców Gminy Damnica. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące poziomu życia na terenie gminy, oceniali jej rozwój, a także wskazywali braki w różnorodnych dziedzinach funkcjonowania. Ponadto przedstawiono analizę SWOT – tj. szczegółowo omówiono mocne i słabe strony gminy, a także szanse i zagrożenia w perspektywie kilku najbliższych lat. Ponadto członkowie grupy roboczej pracowali nad wskazaniem głównych celów w rozwoju gminy.

Udział w pracach biorą pracownicy Urzędu Gminy, radni, dyrektorzy jednostek gminy, lokalni działacze i przedstawiciele stowarzyszeń.  Dokument w postaci nowej strategii  niebawem zostanie ukończony, a wnioski przedstawione opinii publicznej.