Wójt Gminy Damnica

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, ul. Witosa 13 76-231 Damnica

 

 1. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora:
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora:
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
 • doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami kultury, stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi, organizacjami nieformalnymi działającymi na rzecz kultury;
 • doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, itp;
 • znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury, prawa pracy, finansów publicznych, udzielania zamówień publicznych, ochrony danych osobowych;
 • posiadanie koncepcji prowadzenia instytucji kultury, którą ma w przyszłości kierować;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • dyspozycyjność i kreatywność oraz wysoka kultura osobista;
 • terminowość, rzetelność i sumienność w prowadzeniu spraw organizatorskich;
 • preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w zakresie zarządzania kulturą.

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora:

 • kierowanie i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej;
 • wdrażanie i realizowanie opracowanego programu działania Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe w zakresie funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;
 • dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystanie mienia i majątku instytucji;
 • przedstawianie organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz z zakresu działalności instytucji kultury;
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze stosunku pracy;
 • sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
 • współpraca z samorządami szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz kultury;
 • podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność kierowanej instytucji kultury.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV wraz z przebiegiem pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych zawartych w materiałach aplikacyjnych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
 • autorska, pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa) funkcjonowania Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy z uwzględnieniem współpracy z samorządami różnymi szczebla oraz instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi środowiskami twórczymi.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy” należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Damnicy, ul. Górna 1, 76-231 Damnica w terminie do dnia 16 października  2020 roku do godz. 13.30.

 • Informacje dodatkowe:
 • warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów;
 • oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane;
 • dokumenty wymienione w pkt. V muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej się do konkursu;
 • ogłoszenie konkursowe wraz z kwestionariuszem osobowym, klauzulą RODO oraz oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Damnicy, w zakładce: „Nabory”Þ „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji i Sportu w Damnicy” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.
 • o zakwalifikowaniu się oraz terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;
 • informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Damnicy oraz Biuletynie Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy;
 • informacji dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury udziela Skarbnik Gminy Damnica – Joanna Michalska oraz Sekretarz Gminy Damnica – Marta Bursztynowicz.

8) zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

– Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

– oświadczenie

– klauzula ochrona danych