Konsultacje

„Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Na podstawie Zarządzenia nr 124/2018 Wójta Gminy Damnica z dnia 02 października 2018 r. niniejszym udostępnia się  treść projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” celem przeprowadzenia Konsultacji społecznych.

 

Wzór formularza zgłoszenia opinii jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica. Wzór formularza zgłaszania opinii jest również dostępny w Urzędzie Gminy Damnica w pok. 16

 

Zgodnie z ww. Zarządzeniem wypełniony formularz zawierający opinie, uwagi i wnioski w przedmiocie konsultacji można składać w terminie od 10 do 19 października 2018 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica. Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową liczy się stempel wpływu do urzędu gminy.

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

Zarządzenie konsultacje społeczne

Program współpracy na rok 2019 do konsultacji