Konsultacje społeczne

„Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Na podstawie Zarządzenia nr 108/2021 Wójta Gminy Damnica z dnia 15 września 2021 r. niniejszym udostępnia się  treść projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” celem przeprowadzenia Konsultacji społecznych.
Wzór formularza zgłoszenia opinii jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica.
Zgodnie z ww. Zarządzeniem wypełniony formularz zawierający opinie, uwagi i wnioski w przedmiocie konsultacji można składać w terminie od 20 do 30 września 2021 roku w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Damnica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica. Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową liczy się stempel wpływu do urzędu gminy.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2022

Formularz zgłaszania opinii