Damnica, 10 stycznia 2022 r.

 

Mieszkańcy ul. Lipowej, Kasztanowej, Klonowej,

Wiśniowej, Różanej, Akacjowej, Topolowej i Korczaka w Damnicy

 

Szanowni Mieszkańcy,

W listopadzie ubiegłego roku informowaliśmy Państwa o uzyskaniu przez naszą gminę dofinansowania w kwocie 9 130 000 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj.: budowę Gminnego Centrum Zdrowia z rehabilitacją oraz przebudowę dróg osiedlowych w miejscowości Damnica. Są to rekordowe środki finansowe pozyskane z zewnątrz na przestrzeni kilkunastu lat. Jest to również wielka szansa na rozwój Damnicy, na którym skorzystają wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

Jedna z powyżej wskazanych inwestycji dotyczy kompleksowej przebudowy dróg gminnych w Damnicy. Chodzi tu o ulice: Lipową, Kasztanową, Klonową, Wiśniową, Różaną, Akacjową, Topolową i Korczaka. Na realizację tego zadania Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 370 000 zł, co stanowi 95% wartości kosztorysowej.

W ramach prac planuje się m.in.: wymianę nawierzchni, poszerzenie jezdni w miejscach, w których będzie to możliwe, przebudowę istniejących chodników oraz budowę nowych, budowę kanalizacji deszczowej z kompleksowym odwodnieniem, przebudowę poboczy i zjazdów do nieruchomości oraz zatok postojowych. Dokonując analizy potrzeb w zakresie realizacji zadania, o którym mowa braliśmy pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym, komfort poruszania się po jezdni oraz konieczność wprowadzenia rozwiązań eliminujących zalewanie Państwa posesji wodami opadowymi. Niestety, jak każda inwestycja, tak również i ta niesie za sobą zmiany w istniejącym otoczeniu. Budowa chodników na ul. Lipowej i Kasztanowej wiąże się z konieczności dokonania wycinki ok. 50 drzew, z czego większość z nich jest w nienajlepszym stanie. Oczywiście rosnący drzewostan zostanie w miarę możliwości odtworzony w ramach nasadzeń drzew, które zostaną wykonane po zakończeniu inwestycji.

Dlatego zwracam się do Państwa o wyrażenie opinii w przedmiocie budowy chodnika w ciągach komunikacyjnych – ulic Lipowej i Kasztanowej – kosztem rosnącego obecnie drzewostanu. Państwa opinia jest niezbędna, aby podjąć decyzję, czy w ramach przebudowy ww. dróg zlecić budowę chodników przy ul. Lipowej i Kasztanowej, o co od wielu lat większość z Państwa postulowała. Takie rozwiązanie z pewnością poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się po wskazanych odcinkach jezdni.

W załączeniu znajduje się wstępna koncepcja realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych w Damnicy” oraz  druk opinii z prośbą o jego wypełnienie i dostarczenie w terminie do

20 stycznia 2022 r. do Urzędu Gminy Damnica w wersji papierowej lub elektronicznej w formie skanu przesłanego na adres e-mail: ug@damnica.pl

Zapewniam, że Państwa opinia zostanie wzięta pod uwagę !

 

                                                                                                Z poważaniem

                                                                               Wójt Gminy Damnica

                                                                                   Andrzej Kordylas

 

zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

wstępna koncepcja realizacji zadania pn. Przebudowa dróg osiedlowych w Damnicy

druk opinii