Fundacja LafargeHolcim

Przyjmuje wnioski do programu grantowego „Wspólnie dla regionu”

W ramach programu fundacja dofinansuje zwycięskie projekty kwotą od 3000 do 15000 zł!

o granty ubiegać się mogą :

  • organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia),
  • oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
  • grupy nieformalne (w tym także oddziały terenowe organizacji pozarządowych nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej, grupy mieszkańców), jednak wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz organizacji administracji i służby publicznej,
  • publiczne przedszkola, szkoły, biblioteki i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r.
    o systemie oświaty,
  • placówki utworzone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jakie inicjatywy mogą być sfinansowane?

  • Dotyczące estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni wspólnej.
  • Z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i aktywnego stylu życia.
  • Z obszaru ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz poszerzające wiedzę w tym zakresie.

Wnioski o uzyskania grantów zgłaszać należy do 23.04.2019 r.

elektronicznie  na adres e-mail info@fundacjawspolnie.pl.

lub

na adres:  Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim,
Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa
– z dopiskiem „WSPÓLNIE DLA REGIONU”

Wniosek pod linkiem

Regulamin pod linkiem

Wyniki naboru do programu grantowego ogłoszone  20.05.2019 r. na stronie fundacji : https://fundacjawspolnie.pl/