Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłasza tematyczny nabór wniosków:

  • o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Forma wsparcia: Ryczałt

ZAKRES TEMATYCZNY: Wsparcie zakładania działalności gospodarczej mieszkańców (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Więcej informacji: http://pds.org.pl/nabory-wnioskow/nabory-ogloszone/192021-premia-na-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej.html

 

  •  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Forma wsparcia: Refundacja

ZAKRES TEMATYCZNY: Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych lub utrzymanie istniejących miejsc pracy (w ramach zakresu/ów o których mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW poz. 1570 z dnia 24 września 2015 r.)

Więcej informacji: http://pds.org.pl/nabory-wnioskow/nabory-ogloszone/202021-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej.html

 

  • o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Forma wsparcia: Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych. Grantobiorcy mogą się także ubiegać o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych grantu w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty pomocy.

Zadania do realizacji w ramach projektu grantowego: wspieranie działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców realizowana w formach innych niż szkolenia, tj.: − Wspieranie wszelkiej działalności świetlic (w tym modernizacja i wyposażenie świetlic na potrzeby organizowanych działań, tworzenie infrastruktury edukacji pozaszkolnej). − Doposażenie grup społecznych, zespołów (w tym w instrumenty, stroje). − Wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych w formach innych niż szkolenia

Akcje i działania na rzecz ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin). − Inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne − wspieranie organizacji działających na rzecz ochrony i promocji zdrowia W ramach planowanych do realizacji zadań nie przewiduje się wsparcia zadań polegających głównie na organizacji szkoleń. Za zadania polegające głównie na organizacji szkoleń uznaje się takie zadania, w których więcej niż 20% kosztów dotyczy organizacji szkoleń. Tego typu projekty będą podlegały odrzuceniu.

Więcej informacji: http://pds.org.pl/nabory-wnioskow/nabory-ogloszone/162021g-wspieranie-aktywnosci-i-integracji-spolecznej-zakres-1112.html