Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, przedłużono termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 do 16 lutego 2021 r.
Wójt Gminy Damnica jako Gminny Komisarz Spisowy w Damnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego.
Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
 
👉Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.
 
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 
👉mieć ukończone 18 lat,
👉cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
👉posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
👉posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
👉nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: http://ug.damnica.ibip.pl/public/?id=229158