W związku ze zmianą przepisów, od 1 stycznia 2018 r. w naszej gminie obowiązywać będzie nowy system segregowania odpadów komunalnych.

System będzie uwzględniał podział na inne niż dotychczas frakcje odpadów:

1) Metale i tworzywa sztuczne – zbieramy do żółtego worka,
2) Szkło – zbieramy do zielonego worka,
3) Papier – zbieramy do niebieskiego worka,
4) Odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone – zbieramy do worka brązowego,
5) Odpady pozostałe, zmieszane – do pojemnika właściciela nieruchomości.

Zmiany spowodowane są Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które mówi że należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Wydzielenie wyżej wymienionych frakcji odpadów wiąże się z większą ilością worków, w które gmina jest zobowiązana wyposażyć każdą nieruchomość oraz wzrostem kosztów transportu. Elementy te mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, a co za tym konieczność zmiany wysokości stawek.

U W A G A !

od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegają stawki opłat za śmieci

NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

STAWKI ZA ODPADY SEGREGOWANE:

1)      nieruchomość zamieszkana przez 1 osobę –  12,00 zł

2)       nieruchomość zamieszkana przez 2 osoby –  24,00 zł

3)       nieruchomość zamieszkana przez 3 osoby –  34,00 zł

4)       nieruchomość zamieszkana przez 4 osoby –  45,00 zł

5)       nieruchomość zamieszkana przez 5 osób  –   54,00 zł

6)       nieruchomość zamieszkana przez 6 osób i więcej – 62,00 zł

STAWKI ZA ODPADY NIESEGREGOWANE:

1)   nieruchomość zamieszkana przez 1 osobę –  18,00 zł

2)    nieruchomość zamieszkana przez 2 osoby –  36,00 zł

 3)   nieruchomość zamieszkana przez 3 osoby –  54,00 zł

 4)   nieruchomość zamieszkana przez 4 osoby –  72,00 zł

 5)   nieruchomość zamieszkana przez 5 osób –   90,00 zł

 6)   nieruchomość zamieszkana przez 6 osób i więcej –  108,00 zł

UWAGA:

  1. W związku z uchwaleniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości nie maja obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć jedynie w przypadku zmian np. liczby zamieszkujących osób na nieruchomości, wyboru innego sposobu zbierania odpadów- zbiórka selektywna/zbiórka nieselektywna lub zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

  2. Urząd Gminy w Damnicy wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.