Wójt Gminy Damnica informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert nie został zgłoszony żaden kandydat do udziału w pracach Komisji konkursowej.

0001(9)