Wójt Gminy Damnica informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy na kadencję 2022 – 2024.

Wybory członków Gminnej Rady Seniorów w Damnicy odbywają się zgodnie ze Statutem Gminnej Rady Seniorów w Damnicy, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVI/349/18 Rady Gminy Damnica   z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Damnicy oraz nadania jej statutu (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018 r., poz. 3293).

Kadencja Gminnej Rady Seniorów w Damnicy trwa 3 lata. Praca radnego Gminnej Rady Seniorów w Damnicy ma charakter społeczny.

I. Kto może zostać kandydatem na radnego

Kandydatem na radnego może być osoba, która ukończyła 60 rok życia oraz mieszka na terenie Gminy Damnica.

II. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy mogą dokonać:

  • stowarzyszenia działające na terenie Gminy Damnica,
  • inne organizacje mające na celu wspieranie osób starszych,
  • mieszkaniec Gminy Damnica, który uzyska poparcie co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Gminy Damnica.

III. Sposób dokonywania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

  • dane kandydata,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • listę osób popierających kandydata (minimum 15 podpisów) w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje mieszkaniec Gminy Damnica.

Wszystkie druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Damnicy.

IV. Termin i miejsce składania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy” w Urzędzie Gminy w Damnicy w Biurze Obsługi Mieszkańca w terminie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po w/w terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Załącznik – Formularz zgłoszeniowy – mieszkaniec

Załącznik – Formularz zgłoszeniowy – przedstawiciel podmiotu