Trwają prace nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Słupsk – Ustka będącej dokumentem wdrożeniowym dla strategii ponadlokalnej – Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030. W skład MOFu oprócz Miasta Słupska wchodzą Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Ustka, Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska oraz Powiat Słupski (tylko w zakresie ww. obszarów).

W przygotowywanej Strategii ujęte zostaną zintegrowane przedsięwzięcia, przyczyniające się do rozwoju całego obszaru funkcjonalnego, jak również poprawy jakości życia mieszkańców. Strategia jest dokumentem strategicznym niezbędnym do ubiegania się w trybie pozakonkursowym o środki unijne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (FEP 2021-2027).

Komitet Sterujący ZIT MOF Słupsk – Ustka (KS ZIT MOF S-U) informuje o możliwości zgłaszania projektów do ujęcia w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Słupsk – Ustka (Strategia ZIT) w ramach 6 obszarów tematycznych FEP 2021-2027:

1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

2. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

3. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

4. Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

5. Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów.

6. Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

Kto może zgłosić projekt?

Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT składać mogą: podmioty nie będące jednostką samorządu terytorialnego ani jednostką podległą, tj. podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy posiadający osobowość prawną m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, edukacji, kultury, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Termin zgłaszania przedsięwzięć:

Od 09.12.2022 r. do 23.12.2022 r.

Jak można zgłosić projekt?

Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT należy składać w wersji elektronicznej w formie skanu z podpisem na adres elektroniczny: mofslupsk@um.slupsk.pl. Formularz fiszki projektowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Należy dołączyć również edytowalną wersję fiszki w formacie .doc lub innym równoważnym edytorze tekstu.

Wszelkie pytania należy kierować do pracownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych – Urzędu Gminy Damnica, telefonicznie pod numerem 59 848 44 49 lub poprzez adres e-mail: ue@damnica.pl

Zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

Serdecznie zapraszamy!