Wójt Gminy Damnica Zarządzeniem nr 30/2017 z dnia 08 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku.

Ogłoszenie stanowi załącznik do ww. zarządzenia- do pobrania: Zarządzenie 30/ 2017  oraz ogłoszenie o konkursie.

Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2017 r.:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

– upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu poprzez organizację i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz organizację zajęć treningowych skierowanych do mieszkańców gminy

– angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

– propagowanie oraz rozwój sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

– działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem pełnosprawnym np. poprzez organizację wyjazdów i wycieczek.

Wzór formularza oferty jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica.

Do pobrania:

WZÓR oferta

WZÓR sprawozdania

WZÓR umowy

Zgodnie z ww. zarządzeniem oferty należy złożyć w terminie do 2 marca 2017r. do godz. 15.30.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 30 dni od zakończenia naboru ofert.