Wójt Gminy Damnica Zarządzeniem nr 15/2018 z dnia 06 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku.

Ogłoszenie stanowi załącznik do ww.zarządzenia.   zał.1_ogłoszenie konkursu 2018

Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2018 r.:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

– upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu poprzez organizację i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz organizację zajęć treningowych skierowanych do mieszkańców gminy

– angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

– propagowanie oraz rozwój sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

– działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem pełnosprawnym np. poprzez organizację wyjazdów i wycieczek.

Wzór formularza oferty jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica.

Załączniki do pobrania:

zał2_wzór_oferta

zał3_wzór_umowy

zał4_wzór_sprawozdanie

Zgodnie z ww. Zarządzeniem oferty należy złożyć w terminie do 1 marca 2018r. do godz. 15.30.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 30 dni od zakończenia naboru ofert. Szczegóły w ogłoszeniu o konkursie.