WÓJT GMINY DAMNICA
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku

I. Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2016 r.:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
– upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu poprzez organizację i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz organizację zajęć treningowych skierowanych do mieszkańców gminy
– angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
– propagowanie oraz rozwój sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
– działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem pełnosprawnym np. poprzez organizację wyjazdów i wycieczek.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań:
Gmina Damnica w 2016 r. przeznaczyła na realizację:
1. zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej kwotę 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100). W roku 2015 na realizację zadań tego samego rodzaju przeznaczono 124 910,00 zł.
2. zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). W roku 2015 na realizację zadań tego samego rodzaju przeznaczono 5 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się w terminie do 30 dni po zrealizowaniu zadania.
4. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a) aktualny odpis z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny statut organizacji.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
8. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Damnica, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w 2016 roku, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 r.
2. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców Gminy Damnica.
3. Rozliczenie dotacji musi nastąpić w terminie do 30 dni od daty ukończenia realizacji zadania, wskazanej w umowie.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 29 lutego 2016 r. do godz. 15.00, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2016” w sekretariacie Urzędu Gminy w Damnicy (pok.1) przy ul. Górnej 1. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Komisja Konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica.
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteriów określonych w Rocznym programie współpracy Gminy Damnica na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy Damnica w terminie 30 dni od zakończenia naboru ofert.

VII. Informacje dodatkowe:
Wójt Gminy Damnica zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu udziela inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, Urząd Gminy w Damnicy, ul. Górna 1, pok. nr 16, tel. (059) 84-84-449.
Damnica, dnia 5 lutego 2016r.

Załączniki do pobrania:

wzór oferty 

wzór sprawozdania

wzór umowy

Zarządzenie

załącznik14-1