Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku

 

 

Wójt Gminy Damnica Zarządzeniem nr 33/2019 z dnia 07 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku. Ogłoszenie stanowi załącznik do ww. Zarządzenia – dostępne pod linkiem

Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 r.:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

– upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu  poprzez organizację i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz organizację zajęć treningowych skierowanych do mieszkańców gminy

– angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

– propagowanie oraz rozwój sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,

  1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

– działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem pełnosprawnym np. poprzez organizację wyjazdów i wycieczek.

 

Wzór formularza oferty   jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica

 

Zgodnie z ww. Zarządzeniem oferty należy złożyć w terminie do 1 marca 2019 r. do godz. 15.30.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 30 dni od zakończenia naboru ofert. Szczegóły w ogłoszeniu o konkursie.

 

29 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.