WÓJT GMINY DAMNICA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2022 roku

 

I. Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2022 r.:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
– upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu poprzez organizację i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych i sportowo
– rekreacyjnych oraz organizację zajęć treningowych skierowanych do mieszkańców gminy
– angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
– propagowanie oraz rozwój sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
– działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem pełnosprawnym np. poprzez organizację wyjazdów i wycieczek.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań:
Gmina Damnica w 2022 r. przeznaczyła na realizację:
1. zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej kwotę 145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). W roku 2022 na realizację zadań tego samego rodzaju przeznaczono 145 000,00 zł.
2. zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). W roku 2022 na realizację zadań tego samego rodzaju przeznaczono 8 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia jego realizacji.
4. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2057).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: aktualny odpis z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, aktualny statut organizacji.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
8. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Damnica, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w 2022 roku, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.
2. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców Gminy Damnica.
3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone według wzoru wynikającego z rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. 2018 poz. 2057), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 26 stycznia 2022 r. do godz. 15.30, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2022” w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Damnicy przy ul. Górnej 1. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu. Dokumentacja konkursowa dostępna pod linkiem.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Komisja Konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica.
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteriów określonych w Rocznym programie współpracy Gminy Damnica na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy Damnica w terminie 30 dni od zakończenia naboru ofert.

VII. Informacje dodatkowe:
Wójt Gminy Damnica zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczy zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta. Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu udziela Pełnomocnik Wójta ds. Projektów zewnętrznych i współpracy z organizacjami, Urząd Gminy w Damnicy, ul. Górna 1, pok. nr 5, tel. (059) 848-44-