Wójt Gminy Damnica informuje, że na podstawie art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 określony został Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Damnica w sytuacji kryzysowej
lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Ww. wykazie znajdują się m.in. takie rodzaje wsparcia jak:

dostarczanie wody, żywności i leków osobom pozostającym w trakcie kwarantanny / izolacji,
pomoc rzeczowa w postaci odzieży i artykułów gospodarstwa domowego w trakcie kwarantanny / izolacji,
udzielanie innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej.

▶️Otrzymanie pomocy następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego. Wsparcie otrzymają osoby starsze i samotne. W celu złożenia wniosku należy skontaktować się
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr te.: (59) 811 32 48.
Szczegółowy wykaz form udzielania pomocy wraz z zarządzeniem w tej sprawie znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica: http://ug.damnica.ibip.pl/public/?id=221290