Na początku sierpnia br. Wójt Gminy Andrzej Kordylas powołał Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Damnicy.

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (w skrócie GKUA) jest organem doradczym Wójta w odniesieniu do wszystkich spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące wiedzą merytoryczną i praktyczną, niezbędną do opiniowania spraw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ważnym zadaniem GKUA, wynikającym z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz opiniowanie strategicznego dokumentu w zakresie gospodarki przestrzennej, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Komisja opiniować będzie również wyniki analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Damnica oraz w zakresie aktualności studium i planów miejscowych. Komisja, jako ciało doradcze Wójta Gminy Damnica, przedstawiać może stanowisko w innych istotnych sprawach z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania, odnoszących się do obszaru gminy.

Powołanie własnej, samorządowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wiąże się z polityką planistyczną prowadzoną przez Gminę. Zaawansowane są bowiem prace nad projektami 2 planów miejscowych w Damnicy przy ul. Szkolnej i Ogrodowej oraz nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Damnica. Przewiduje się opracowanie sukcesywnie kolejnych planów miejscowych, ustalających przeznaczenie i określających warunki zagospodarowania terenów w obrębie naszej gminy.