W roku bieżącym do majątku gminy przejęta została sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Pogodnej w Damnicy (długość ok. 124 m). Sieć ta została wybudowana przez osoby prywatne z własnych środków.

Gmina Damnica do swego zasobu przejęła sieć nieodpłatnie. W ramach zawartej umowy zobowiązaliśmy się do jej naprawy poprzez ułożenie z uwzględnieniem odpowiednich spadków grawitacyjnych.
Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnych regulują przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, jak również Regulamin przyjmowania sieci wod-kan przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica nr 113/2020 z dnia 27.07.2020r.

Dobiegają końca prace polegające na przebudowie drogi gminnej w Starej Dąbrowie.

Początkowo wykonane miło być ok. 100 m bieżących nawierzchni betonowej, jednak zdecydowano na rozszerzenie zadania i finalnie nowa nawierzchnia będzie miało długość ok. 200 mb. Zadanie realizowane jest ze środków pochodzących z budżetu gminy.