W dniu 22 lutego 2017 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę z Wykonawcą na „Przebudowę ulicy Przemysłowej”.

Zakres prac obejmuje przebudowę  ul. Przemysłowej na odcinku ok. 198,21 m z jezdnią o szerokości od 4,60 do 6,00 m (2 pasy x 2,30-3,00 m) oraz jednostronny chodnik o szerokości od 1,5 m.

W zakres robót wchodzi:

– Wykonanie frezowania korekcyjnego istniejącej nawierzchni bitumicznej,

– Uzupełnienie lokalnych wybojów w nawierzchni,

– Wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości ok. 75 kg/m2,

– Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

– Wykonanie nowych krawężników i oporników,

– Remont wraz z korektą i przedłużeniem przebiegu istniejącego chodnika,

– Przebudowa istniejących zjazdów na przyległe posesje,

– Wykonanie parkingu,

– Wykonanie pobocza gruntowego,

– Humusowanie z obsianiem trawą pasów zieleni.

Inwestycja finansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Umowę podpisano na kwotę 212 536,85 zł, a termin wykonania zadania został ustalony na koniec maja 2017 r.

Zdjęcia z przebiegu prac: