Trwają prace budowlane związane z nową siecią wodno – kanalizacyjną.Prace są prowadzone przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania przetargowego na wykonanie sieci wodociągowej i sanitarnej na odcinku Damnica – Osiedle Rybackie. Koszt inwestycji wyniesie 355 500, 00 zł. Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację zadania w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Uzyskane wsparcie finansowe w ramach: „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.