Rozpoczęły się intensywne prace związane z istotną dla Gminy Damnica inwestycją.Nasza gmina realizuje duży projekt inwestycyjny pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków Urzędu Gminy Damnica, Zespołu Szkół w Zagórzycy, Zespołu Szkół w Damnie i Zespołu Szkół w Damnicy”. Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a dofinansowanie z tych środków wynosi 68,26 % wartości inwestycji. W ramach tej dużej inwestycji nasze obiekty użyteczności publicznej zyskają m.in. docieplenie i remont elewacji, czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Pierwsze prace już rozpoczęły się w budynku Urzędu Gminy, który aktualnie jest ocieplany. W dalszej kolejności remonty obejmą Zespoły Szkół w Zagórzycy, Damnie i Damnicy. O szczegółach projektu można przeczytać pod galerią zdjęć.

 

Informacje o projekcie:

W dniu 28 czerwca 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16 projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” w ramach podddziałania 10.02.01. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Przedsięwzięcie ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska realizowane będzie przez Miasto Słupsk w partnerstwie z sąsiednimi samorządami tj. Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gmina Miasto Ustka, Gminą Damnica, Gminą Słupsk oraz Powiatem Słupskim. Przedmiotem partnerskiego projektu będzie termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska, tj.: Miasto Słupsk – 22 budynki, Miasto Ustka – 2, Gmina Kobylnica – 11, Gmina Słupsk – 2, Gmina Damnica – 4, Gmina Dębnica Kaszubska – 5 oraz Powiat Słupski- 3.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmie ocieplenia ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Celem prac termomodernizacyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w sektorze publicznym o 57,14 %, zmniejszenie rocznego zużycia energii o 10 144 887,78 kWh/rok oraz zmniejszenie emisji gazów o 3 013,55\ton równoważnika CO2, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła).

Ponieważ w projekt zaangażowane są prawie wszystkie samorządy wchodzące w MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska.

Okres realizacji przedsięwzięcia czerwiec: 2016 r. – październik 2019 r.

Wydatki ogółem wynoszą: 40 031 342,68 zł, w tym kwalifikowane: 37 484 784,02 zł, dofinansowanie EFRR: 25 588 425,54 zł (w tym Miasto Słupsk – wydatki ogółem: 22 620 296,74 zł, w tym kwalifikowane: 22 230 483,03 zł dofinansowanie EFRR: 15 175 305,78).

 ue