27 czerwca 2019 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Damnica.
Radni rozpatrzyli raport o stanie gminy za rok 2018.
Najważniejszymi punktami sesji, było głosowanie nad  projektami uchwał w sprawie:

– udzielenia Wójtowi Gminy Damnica wotum zaufania

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Damnica

– udzielenie Wójtowi Gminy Damnica absolutorium za rok 2018 r.

Radni zdecydowaną większością opowiedzieli się za przyjęciem uchwał.

Podczas sesji na ręce Państwa Leona i Bronisławy Miszk trafił wręczony przez zastępcę wójta Grzegorza Kiczmachowskiego i przewodniczącego rady Kazimierza Kozinę pamiątkowy medal „Zasłużony dla Gminy Damnica” . Do złożonych życzeń , przyłączyli się wszyscy radni.