Inwestycja obejmuje budowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
wraz z przepompownią ścieków.

Z
adanie swoim zakresem obejmie nieskanalizowaną dotychczas część miejscowości.